top of page

แพ็กเกจ และ ข้อเสนอ

ใหม่ ! 

MEET OUR ELEPHANTS                                                       

ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

 

 

 • ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน 

 • อาหารเย็นสําหรับ 2 ท่าน 

 • ขี่ช้าง 1 เชือก 1 รอบสําหรับ 2 ท่าน 

 • โปรโมชั่นนี้ สามารถนี้เริ่ม 14-25 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น

PREMIUM PACKAGE   

ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท

 

 • เพลิดเพลินกับที่พัก 2 คืนสำหรับ 2 ท่าน พร้อม 

 • รับประทานอาหารและเครื่องดื่มแบบ “จุใจ ไม่อั้น”

 • โปรโมชั่นนี้ สามารถใช้ได้ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2559

   

 

ใหม่ ! 

ใหม่ ! 

WELLNESS PACKAGE                                                             

ราคาเริ่มต้น 10,650 บาท

 

 

 • ที่พัก 2 คืนสำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

 •  เรมิ่ตน้ดว้ยการอบไอน้าสมนุไพรสด, นวดอโรมาผ่อนคลายร่างกาย ตามดว้ยขดัผวิดว้ยสมนุไพรหรอืขา้วหอมมะลิ 

เพจเก็จ ย้อนรอยประวัติศาสตร์  

ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท

 

 • ที่พัก 2 คืนสำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

 • เที่ยวชมวัดและวังเก่า 4 แห่ง

 • นวดไทย

 • อาหารเย็น สำหรับ 2 ท่าน

 

 

LOY KRATHONG                                                              

ราคาเริ่มต้น 5,439 บาท

 

 

 • 1 คืน รวมอาหารเช้า 

 •  ร่วมฉลอง ปล่อยโคม, ลอยกระทง ก่อพระเจดีย์ทราย, มอบของรางวลั

 • ดินเนอท์สุดพิเศษ อาหารชุดไทยสาหรับ 2 ท่าน พร้อมไวท์หรือคอ็ กเทล 

   

bottom of page